Skip to main content

Feehâlderij

It bloed krûpt wert it net gean kin…… en dus waard der yn 2012 besletten om yn de âlde lisboksstâllen, keallen op te fokken . Sa waard dit it begjin fan in nij tiidrek. De kalve pinken warden ein 2014 ferkocht en mei de kennis en regeljouwing fan doe, waard der besletten  om yn april 2015 wér melken te gean.

De âlde molkstâl wurde opknapt, en binne der kij kocht, en yn april binne  de earste liters molke  ôflevere. Ûndertûsken binne de 2 âlde stâllen ferbouwd tot 1 grutte frisse stâl.

De feestapel groeide gestaach troch tot rûn de 100 kij maar it besef kaam ék dat de âlde molkstâl ût de jierren 70 net mear foldie oan de hjoedtedeiske easken. De kar bestie dus ût of in nije molkstâl of oerstappe op melkrobots. It is it lêste wurden wer at no twa fan op it bedriuw oanwézich binne. Op dit stuit wurde der rûn de 120 kij molken.