Skip to main content

Leanbedriuw

Al sûnt it ûntstean fan it bedriuw binne wij aktief yn it leanwurk. It aksint leit derbij bij de feehâlder.mar ék bij de bouboer.

Jo kinne ûnder oare terjochte bij ûs foar:

Gers risping (meane, skodzje, swylje, ladewein, hakselje ens.)

Mais risping ( ploegje/spitte, lân berêde, siedzje, hakselje ens.)

Dong ûtride en dongferfier (sjoch mestweg)

Shovel en kraanwurk

Gerslân fernijing (ploegje, kilverje, siedzje)

Terskje

Bitedolle en siedzje

En fjirder al it foarkommende wurk.

Foar fragen oer leanwurk kinne jo skilje mei:  Hans Zondervan  06 2384 50 02  of  Gijsbert Wassenaar  06 2003 75 67