Skip to main content

Ôffalferwurking  Hergebrûk Recycling

De lêste jierren hâlde wij ûs ek hieltyd mear dwaande mei ôffal. Der bij kinne jo tinke oan bedriuws ôffal, pún, hout mar ék grien ôffal, ék wurd der by ús op lytse skaal kompostearje.

Dit alles giet bij ús oer de weachbrêge, wêrnei we it yn ferksillende silo,s kiepe kinne.

Wij beskikke oer in VIHB fergunning  nr  FR502461VIHB en hawwe in meldingsplicht bij de LMA, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Ek fersoargje wij bijgelyks foar it túnboucintrum yn Berltsum/Bitgum de hiele teeltwiksel. Dat hâld yn, it ôffierren fan al it materiaal wat nedich is om tomaten, paprika’s etc. etc. te ferbouwen.

Wij dogge dat sa folle mooglik op bassis fan hergebrûk. Dat betsut it skiften fan ôffalstreamen, sadat se wér openij brûkt wurde kinne yn in oar prosés       

Wij beskikke oer in tritichtal kontainers fan ferskate ôfmjittings en ék oer twa walkingfloors sa dat der yn it drokst fan de tiid hiel wat barre kin.

Foar ynljochtings wat wij foar jo bedriuw betsjutte kinne, kinne jo skilje mei: Auke Wassenaar 06 2003 75 61