Transport

Yn de folgjende takken van ferfier binne wij aktief:

Tankferfier

Wij beschikke over 16 tankoplizzers elk mei in ynhâld fan likernoch 37 m³ allegear mei weacherij. Geskikt foar (hast) alle floeibere produkten.

Walkingfloor ferfier

De twa walkingfloors mei in ynhâld fan 90 m³ binne geskikt foar de meast ferskate produkten.

Tautliner ferfier

Dizze had efterdoarren, skokleden en in skodak sa dat dizze tige geskikt is foar it stikguod.

Kontainerferfier

Fjirder nog twa kontainer auto’s mei heaksysteem en oanhangers wêrfan ien kieper.

Ek hawwe wij in tritichtal kontainers mei ferskate ynhâld fan 10 tot 40 m³.

Foar mear ynformaasje kinne jo skilje mei: Jan Wassenaar 06 2003 75 68 of stjoer in berjocht nei: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fa. Wassenaar

Hogerhuisdyk 20

9045 RG Bitgummole

© Mestweg - Ontwerp WebSpinner internet service - Login